Hopp til hovedinnholdet

Reviderte kort:

Kaspofungin (Cancidas, Caspofungin), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Mikafungin (Mycamine), med fortynningsforslag til barn

Informasjon om de viktigste endringene, se under.

Endrede kort, ikke fullstendig revidert:

Aztreonam (Azactam), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Diazepam vandig (Valium, Diazepam), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Kalium(dihydrogen)fosfat (Fosfato monopotássico), med fortynningsforslag til nyfødt

Kalsiumglukonat (Calciumgluconat), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Kolistimetatnatrium (Promixin, Tadim), med fortynningsforslag til barn

Midazolam (Midazolam, Talentum), med fortynningsforslag til barn og nyfødt

Natalizumab (Tyruko, Tysabri), med fortynningsforslag til barn

Informasjon om endringene, se under.

Kommentarer til blandekortene som er revidert eller endret:

Felles for alle kortene

Det benyttes «krokodilletegn» i stedet for tekst, som for eksempel «over» vil bli byttet med >. Dette gjøres for alle kort etter hvert som de blir endret eller revidert.

Felles for de revidere kortene

Alle kilder er gjennomgått på nytt og referansene er oppdatert. Det er ingen endringer for mikafungin, og for kaspofungin er det endring i produktene, men ellers få endringer.

Aztreonam

Det er angitt ny konsentrasjon stamløsning: 200 mg/ml, som er enklere å regne med. I tillegg gir denne konsentrasjonen et rekonstitueringsvolum på 7,5 ml som er enklere å trekke opp enn tidligere rekonstitueringsvolum på 10,5 ml, som ga en konsentrasjon på 160 mg/ml. Nye opplysninger for oppløsning av Azactam tørrstoff gir mulighet for å angi den nye konsentrasjonen.

Diazepam vandig

Preparatene med vandig diazepam inneholder ugunstige hjelpestoff for barn under 5 år. Det er lagt til i tilleggsopplysninger at «diazepam fettemulsjon anbefales».

Kalium(dihydrogen)fosfat

Det er laget én felles referanse for administrasjon av fosfat som gjelder for både dette kortet og natriumglyserofosfat. Kortet er oppdatert med rett referanse, ingen andre endringer.

Kalsiumglukonat

Det er mulig å ordinere kalsiumglukonat på ulike måter, og dette har gitt opphav til overdosering av kalsiumglukonat. Det er derfor lagt til tre ulike måter å angi styrken for Calciumgluconat 10 % på; i mmol Ca2+/ml, mg Ca2+/ml og mg kalsiumglukonat/ml. Dette kortet vil skille seg fra andre kort da det i feltet for stamløsning er angitt «dose dosert i» som henviser til konsentrasjonsfeltet. Alternative styrkeangivelser er også tatt med under «Videre fortynning» og i fortynningsforslagene.

Kolistimetatnatrium

Nytt, uregistrert preparat, Tadim, er tatt inn på kortet. Alle opplysninger er kontrollert mot preparatomtale. Opplysningene i administrasjonsfeltet er noe endret for å sikre at store doser blir gitt som infusjon.

Midazolam

Nytt, uregistrert preparat, Talentum, er tatt inn på kortet. Alle opplysninger er kontrollert mot preparatomtale. Det er lagt til holdbarhet i anbrutt hetteglass, og det er tatt med tilleggsopplysninger om merking (15 mg/3 ml).

Natalizumab

Nytt preparat, Tyruko, er tatt inn på kortet. Alle opplysninger er kontrollert mot preparatomtale. Merk at det er angitt ulik holdbarhet for fortynnet løsning av Tyruko og Tysabri. Ellers ingen endringer.

Les mer om blandekortene her.

Publisert: 11. mars 2024 — Oppdatert: 11. mars 2024