Hopp til hovedinnholdet

Tverrfaglig kompetansenettverk for palliasjon for barn og unge ble opprettet i juni 2021 av Barnesykepleierforbundet og Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon.

Alle landets regionale helseforetak er representert i nettverket ved oppstart i juni 2021. Nettverket skal driftes av de fire regionale barnepalliative teamene som er lokalisert ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Haukeland universitetssjukehus, St. Olavs hospital og Oslo universitetssykehus. Representanter fra lokale, barnepalliative team inkluderes etter hvert som landets barneavdelinger får ressurser til etablering av slike team.

Nettverket består av av sykepleiere, leger, sosionomer, psykologer, fysio-, ergo- og musikkterapeuter, sykehusprester og og andre profesjonelle helse- og omsorgsarbeidere som jobber for å fremme kunnskap og kompetanse om palliasjon for barn og unge.

Primærhelsetjenesten har en sentral rolle i palliative forløp for barn og unge. For å sikre best mulig samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten vil representanter fra primærhelsetjenesten inkluderes så snart som mulig.

Nettverkets målsetning er at

barn og unge i palliative forløp

  • skal ha best mulig livskvalitet
  • får et likeverdig tilbud uavhengig av geografi
  • i størst mulig grad opplever et sømløst samarbeid på tvers av tjenestenivåer

Nettverket vil jobbe for

  • at palliasjon til barn og unge skal være kunnskapsbasert
  • at alle som jobber med barn og unge i palliative forløp skal ha tilgang til nødvendig og relevant kunnskap
  • å bistå klinisk forskning på en slik måte at målsetningen styrkes

Nettverkets oppgaver

  • Kunnskapsdeling og kompetanseheving for alle som jobber i barnepalliative team
  • Kunnskapsdeling med samhandlingspartnere i kommunehelsetjenesten
  • Oppdatering av faglige veiledere og prosedyrer

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 20. nov. 2023