Hopp til hovedinnholdet

Høsten 2020 ble Stortingsmelding 24 - Lindrende behandling og omsorg behandlet på Stortinget. I Innstilling 73 S konkluderte helse- og omsorgskomitéen med at det skal opprettes barnepalliative team i alle helseregioner, og at tilbudet må videreutvikles, slik at dette blir tilgjengelig ved hver av Norges 19 barne- og ungdomsklinikker.

Videre konkluderte helse- og omsorgskomitéen med at det bør opprettes et nasjonalt kompetansenettverk for palliasjon for barn og unge, etter modell av Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

I påvente av at Helsedirektoratet gir fagmiljøet oppdraget og de nødvendige ressurser til å etablere et nasjonalt kompetansenettverk, har Barnelegeforeningens interessegruppe for barnepalliasjon i samarbeid med Barnesykepleierforbundet tatt initiativ til opprettelse av tverrfaglig kompetansenettverk.

Dette nettverket, som inntil videre skal driftes av de fire regionale barnepalliative teamene, mangler stab og driftsmidler. Nettverket har imidlertid fått mulighet til å etablere en nettside via hjemmesiden til Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn.

Kompetansenettverket for barnepalliasjon ønsker å kunne bli en selvstendig enhet, med de ressurser dette arbeidet vil kreve, og med en organiseringen tilsvarende nettverket for legemidler til barn.

Kompetansenettverkets ledelse bør forankres ved en regional barne- og ungdomsklinikk, og være tilknyttet et fagmiljø med solid kompetanse innen klinisk barnepalliasjon. Kompetansenettverket bør ha en stab som ivaretar administrative oppgaver. Slik som Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler til barn, bør også det fremtidige Kompetansenettverket for barnepalliasjon ha tilknyttet frikjøpte fagpersoner fra de fire helseregionene, og dessuten tett kontakt med fagpersoner ved alle landets helseforetak.

Nettverket bør ha en styringsgruppe som foruten ledelsen består av tverrfaglige representanter fra de fire helseregionene.

Publisert: 12. des. 2022 — Oppdatert: 12. des. 2022