Hopp til hovedinnholdet

Generelle retningslinjer om manipulering av legemidler

Unngå manipulering!

 • Bruk formuleringer som er egnet til barnets alder og som barnet klarer å ta
  • Fortrinnsvis et markedsført preparat
 • Sjekk doseringsintervallet
  • Kan man forskrive en dose som kan gis uten manipulering?
 • Kan man runde av dosen slik at den kan gis uten manipulering eller i hensiktsmessig volum?
 • Kan en alternativ formulering, eventuelt annen administrasjonsvei brukes?
 • Finnes det et annet virkestoff i samme terapeutiske legemiddelgruppe som har en egnet formulering?
 • Manipulering skal foregå rett før administrasjon
 • Alt utstyr som benyttes i manipuleringen skal være i henhold til lokale retningslinjer
  • PO-sprøyter – IV-sprøyter
  • Riktig tablettknuser
 • Sprøyter skal ha hensiktsmessig størrelse i forhold til volumet som måles opp
 • Rester skal håndteres i henhold til lokale retningslinjer

OBS! Manipuler ikke:

 • Legemidler med smalt terapeutisk spekter (f.eks. warfarin, digoksin)
 • Skadelige/farlige legemidler, f.eks. cytostatika, utenfor godkjent produksjonsbenk
 • Legemidler med «spesiell» formuleringer uten ihht retningslinjer eller å ha konferert med farmasøyt
  • Modified release tabletter, enterotabletter, depotplaster

Tabletter

Be lege vurdere om dosen kan rundes av slik at dosen er forenlig med ¼, ½, ¾ eller en hel tablett. Dette må vurderes ut fra anbefalt doseringsspenn for det spesifikke legemidlet. For de fleste legemidler er en 10 % avrunding akseptabel (jfr. farmakopéens grense).

Rådfør deg med farmasøyt og/eller produsent ved:

 • Deling av tablett uten delestrek/kors.
 • Deling av tablett som har ujevn form.
 • Vurdering om deldose kan tas ut av en dispergert tablett i væske.

Deling av tablett:

 • Bruk en delmengde av en tablett (¼, ½, eller ¾) ved å dele den med en tablettdeler.
  Dette fremfor å dispergere hele tabletten i væske og ta ut deldose.
 • Tablett med delestrek/kors skal deles langs delestreken. Tablett skal legges i tablettdeler slik at delestreken/korset er synlig. Del ikke tablett i mindre deler enn ¼. Vurder visuelt at delingen har gitt ønsket delmengde. Kast deler som ikke er nøyaktige.
 • Eventuell oppbevaring av delt tablett bør gjøres i henhold til lokale prosedyrer.
  Rengjør tablettdeler i henhold til produsentens anvisning /lokale retningslinjer.

Delmengde av oppslemmet tablett:

En tablett skal kun slemmes opp i vann og tas deldose av når det er kjennskap til tablettens løselighet, og om løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering. Rådfør deg med farmasøyt.

 • For å minske tap av dose ved overføringer mellom utstyr: legg hel/del av tablett i peroral sprøyte, trekk opp vann, og la tabletten slemmes opp. Rist sprøyten, og gi til pasient.

Knusing av tablett:

 • Når en tablett, eller deler av en tablett knuses, tilsett vann til samme beholderen som ble brukt for knusing. Dette reduserer tap av virkestoff grunnet overføring av pulver fra en beholder til en annen.

Les mer om manipulering av tabletter her (PDF).

Kapsler

Dersom en kapsel ikke inneholder tellbare granulat, skal den ikke åpnes og tas delmengde av uten å ha rådført seg deg med farmasøyt.

Kapsler med fast innhold:

 • Innholdet i en kapsel skal kun løses opp og tas deldose av når det er kjennskap til om løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering. Videre må slik manipulering også være forenlig med eventuelle farmasøytiske spesialformuleringer en kapsel kan ha; eks. depot eller enterodrasjering.

Kapsler med flytende innhold

 • Unngå å ta ut innhold fra væskefylte kapsler så langt det er mulig.

For kapsler med flytende innhold hvor totalvolum av innhold er kjent, trekkes utregnet volum (forskrevet delmengde) opp i en peroral sprøyte. Dette gjøres ved bruk av iv kanyle koplet til adapter for peroral sprøyte, slik at det ikke er tvil om at innholdet i sprøyten skal gis peroralt*. Kanylen skal fjernes og kastes før administrering av dosen.

 • Rester av innhold i kapselen kastes i henhold til lokale prosedyrer.

* Bruk av adapter mellom iv og po kopling er tilpasning til norske forhold, ikke beskrevet i MODRIC.

Les mer om manipulering av kapsler her (PDF).

Miksturer

Sørg for at legen har rundet av forskrevet dose til et hensiktsmessig volum som lar seg trekke opp.

 • Volumer mindre enn 5 ml må måles opp med peroral sprøyte.
 • Ved doser på mindre enn 0,1 ml, må fortynning foretas for å kunne trekke opp nøyaktig dose. Rådfør deg med farmasøyt.
  • Ved fortynning utføres dette rett før administrasjon. Rester skal kastes.
  • Fortynningsvæsken må være forlikelig med innholdsstoffene i miksturen.

Les mer om manipulering av miksturer her (PDF).

Injeksjoner

NB! Fortynning og/eller rekonstituering i henhold til produsentens anvisning anses ikke som manipulering.

Fortynning medfører en økt risiko for uønskede hendelser, grunnet behovet for ytterligere utregninger og oppmålinger. Det er derfor viktig med lokale retningslinjer/støtteverktøy.

Enkelte fortynninger bør utføres på apoteket. Rådfør deg med farmasøyt.

 • Sjekk anbefalinger i lokale retningslinjer før du manipulerer et injeksjonspreparat. Injeksjonen må være forlikelig med fortynningsmidlet.
 • Oppmåling av volum under 0,1 ml bør unngås (med unntak av insulin som trekkes opp i egnet insulinsprøyte). Ved behov for volum som er mindre enn 0,1 ml må den forskrevne dosen måles opp etter fortynning. Rådfør deg med farmasøyt før hensiktsmessig fortynning foretas.
  • Trekk opp fortynningsvæsken i en sprøyte.
  • Trekk opp legemidlet (injeksjonsvæsken) i en annen sprøyte.
  • Overfør legemidlet (injeksjonsvæsken) til sprøyten med fortynningsvæsken.
  • Væskene blandes før den forskrevne dosen trekkes ut i en tredje sprøyte.*

*Volumet av injeksjonsvæsken i «dødvolumet» i sprøyten kan bidra til overdosering i de tilfeller det er snakk om små volum og væske med høy styrke. Viktigheten av å trekke opp virkestoffet i en sprøyte for så å overføre det til sprøyten med fortynningsvæsken, er derfor essensielt, ettersom «dødvolumet» da blir igjen i sprøyten virkestoffet ble trukket opp i.

**Praksis på sykehus i Norge er også å fortynne ved å tilsette legemidlet til 10 eller 20 ml hetteglass med NaCl 9 mg/ml, blande, for så trekke ut forskreven dose. Dette er ikke nevnt i MODRIC.


Les mer om manipulering av injeksjonsvæsker her (PDF).

Stikkpiller
 • Rådfør deg med farmasøyt for å forhøre deg om virkestoffet i den aktuelle stikkpillen er jevnt fordelt.
 • Ved behov for å dele stikkpillen skal den deles på langs med skalpell.
 • Vurder visuelt at stikkpillen er delt i to like store deler.
 • Rester kastes i henhold til lokale retningslinjer.

Les mer om manipulering av stikkpiller her (PDF).

Dosepulver

Dosepulver er fra produsentens side kun laget for å gi hele mengden.

Innholdet i et dosepulver skal kun løses opp og tas deldose av når det er kjent at løseligheten av virkestoffet er forenlig med slik manipulering. Rådfør deg med farmasøyt.

I de tilfeller der løseligheten ikke er forenlig med oppslemming og uttak av delmengde, vil det gi bedre nøyaktighet å veie/måle opp forskrevet delmengde av pulveret for så å slemme opp delmengden.

Rester kastes i henhold til lokale retningslinjer.

Les mer om manipulering av dosepulver her (PDF).

Inhalasjonsvæsker

Benytt per oral sprøyte til opptrekk av inhalasjonsvæske og overfør den til inhalasjonskammeret.

NB! Dersom man trenger en kanyle for å kunne trekke opp inhalasjonsvæsken fra emballasjen, benytt adapter på peroral sprøyte for å få dette til.

Ved mangel på adapter, bruk iv-sprøyte og kanyle. Kast kanylen etter opptrekk og sørg for at legemidlet blir overført til inhalasjonskammeret rett etter opptrekket for å forhindre at legemidlet blir gitt intravenøst.

Bland væskene i inhalasjonskammeret med egnet redskap, fortrinnsvis ett som er sterilt.

Les mer om manipulering av inhalasjonsvæsker her (PDF).

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 27. mars 2023