Hopp til hovedinnholdet

Aktuelle forskningsprosjekter:

OsloMet:

Forskningsnettverket CHIP, Children in Palliative Care:

Forskningsnettverket CHIP er et nasjonalt forskningsnettverk som også har internasjonale samarbeidspartnere. Nettverket har medlemmer som jobber med utdanning og forskning, klinikere som jobber i barnepalliative team og en solid gruppe brukermedvirkere.

Hvordan er det for familier å leve med et barn som har en livstruende - eller alvorlig helsetilstand?

Dette trenger vi svar på slik at det kan tilrettelegges for gode helse- og omsorgstjenester til barn med behov for palliasjon og deres familier. I studien; Barnepalliasjon; barnet, søsken og foreldres erfaringer, utforsker phd-stipendiat Trine Bruun Kittelsen (OsloMet) hvordan det er for familiemedlemmer å leve et hverdagsliv med et alvorlig sykt barn. Trine har intervjuet syke barn, søsken og foreldre i 12 familier og arbeider nå med å analysere intervjuene. Studien legger spesielt vekt på barnas egne meninger og at barnas stemmer skal høres. Intervjusamtalene med barna tar utgangspunkt i bilder, tegninger, gjenstander eller leker barna selv har valgt å ta med til samtalen. Det er planlagt tre forskningsartikler for studien; en artikkel med søskens erfaringer, en artikkel med det syke barnets erfaringer og en med foreldres erfaringer. Den første artikkelen er planlagt publisert i løpet av våren 2023.

Les mer her: https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/barnepalliasjon-barnet-sosken-foreldre

Publikasjoner:


Holmen H, Winger A, Steindal SA, Castor C, Kvarme LG, Riiser K, Mariussen KL, Lee A. Patient-reported outcome measures in pediatric palliative care-a protocol for a scoping review. Syst Rev. 2021 Aug 28;10(1):237. doi: 10.1186/s13643-021-01791-6. PMID: 34454605; PMCID: PMC8403431

Riiser K, Holmen H, Winger A, Steindal SA, Castor C, Kvarme LG, Lee A, Lorentsen VB, Misvaer N, Früh EA. Stories of paediatric palliative care: a qualitative study exploring health care professionals' understanding of the concept. BMC Palliat Care. 2022 Oct 22;21(1):187. doi: 10.1186/s12904-022-01077-1. PMID: 36273144; PMCID: PMC9587603.

Winger A, Früh EA, Holmen H, Kvarme LG, Lee A, Lorentsen VB, Misvær N, Riiser K, Steindal SA. Making room for life and death at the same time - a qualitative study of health and social care professionals' understanding and use of the concept of paediatric palliative care. BMC Palliat Care. 2022 Apr 11;21(1):50. doi: 10.1186/s12904-022-00933-4. PMID: 35410275; PMCID: PMC9004044.

CHIP homeTec: Helseteknologi i hjemmebasert palliasjon til barn – en evidensbasert tilnærming

Forskningsprosjektet CHIP homeTec skal gjennomføre en bred kartlegging av behov for digitale kommunikasjonsløsninger blant barn i palliasjon, foreldrene deres og helsepersonell.


Hovedhensikten med CHIP homeTec er å gjennomføre en bred kartlegging av behov for digitale kommunikasjonsløsninger blant barn i palliasjon, foreldrene deres og helsepersonell. Videre er hensikten å undersøke tidligere teknologi, og de etiske og juridiske rammene for helseteknologi innenfor feltet barnepalliasjon. Resultatet vil være en evidensbasert protokoll for en helseteknologisk løsning i hjemmebasert palliasjon til barn med formål om å redusere sykehusinnleggelser og fremme livskvalitet. Prosjektet har to phd-stipendiater som skal snakke med henholdsvis barn og foreldre, og helsepersonell for å kartlegge hvilke behov de har som kan møtes med helseteknologiske løsninger. Stipendiat Judit Schröder (OsloMet) er godt i gang med en litteraturgjennomgang av hva slags helseteknologiske løsninger som finnes. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd (NFR) og OsloMet.

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/chip-hometec-helseteknologi-hjemmebasert-barnepalliasjon


Publikasjoner:


Holmen H, Riiser K, Winger A. Home-Based Pediatric Palliative Care and Electronic Health: Systematic Mixed Methods Review. J Med Internet Res. 2020 Feb 28;22(2):e16248. doi: 10.2196/16248. PMID: 32130127; PMCID: PMC7070344.


Universitetet i Agder:

Fedres rolle i barnepalliasjon

Publisert: 19. des. 2022 — Oppdatert: 17. jan. 2023