Hopp til hovedinnholdet

Nettverket har, i samarbeid med eksterne fagmiljø, utarbeidet og samlet informasjon om medisiner.

Generelle råd om bruk av medisiner

Informasjon om det å ta eller bruke medisiner er samlet i tabellene under.

Informasjonsskriv om ulike medisiner kan søkes opp på denne siden her.

Informasjon fra Nettverket

Råd når barn skal ta medisiner

For mange barn kan det være livsviktig å ta medisiner hver dag over lang tid. I dette skrivet følger noen generelle tips om samarbeid når barnet ditt skal ha medisiner og i tillegg noen praktiske råd om legemidler generelt.

For spesifikke råd om ulike måter å gi medisin til barn på og informasjon om
spesifikke medisiner til barn, se egne skriv.

Råd når barn skal svelge medisiner

Å svelge medisin kan være en utfordring for barn fordi det smaker vondt eller fordi det er vanskelig for dem å svelge hele tabletter. Under følger noen råd om hva som kan gjøres for å redusere vanskeligheter for barnet samtidig som effekten av medisinen bevares. Informasjonsskrivet finner du her.

Råd når barn skal ha medisiner i sonde eller PEG

Ved medisinering i ernæringssonde er den vanligste utfordringen at sonden kan tette seg. Dette gjelder oftest de minste sondene med smalest hulrom som nyfødte og barn bruker. I tillegg er det viktig å ta hensyn til at ikke alle tabletter kan knuses fordi det endrer opptaket av medisinen. Se informasjonsskrivet her.

Forskjellige måter å ta astmamedisin på

For at astmamedisinen skal virke best mulig er det viktig å vite hvordan den skal brukes.

Det er laget informasjonsskriv om ulike inhalatorer / inhalasjonsapparater, disse finner du på denne siden. Her finner du også lenke til instruksjonsvideoer fra Felleskatalogen.

Melde bivirkninger?

For å kunne lære mer om bivirkninger av medisiner finnes en ordning for melding av bivirkninger som også gjelder deg. Du kan bidra gjennom å selv melde bivirkninger av medisiner og du kan melde på vegne av deg selv, dine barn eller andre pårørende. Les mer om dette her.

Informasjon på norsk

Pasientinformasjon fra BMJ Best Practice

Dette er brosjyrer som i utgangspunktet er en del av oppslagsverket BMJ Best Practice gitt ut på engelsk av BMJ Publishing Group. Den norske oversettelsen er gjennomført av Helsebiblioteket.no. Det står mer om bakgrunnen for oversettelsene på Helsebiblioteket sine sider. De engelske originalskrivene ligger på BMJ Best Practice sine sider. Flere av skrivene omtaler barn spesielt.

Motivasjonsbrosjyrene - Slik vil jeg ta min supermedisin

Fine motivasjonsbrosjyrer for barn 1-6 år som både forklarer hvorfor og viser måter å ta medisin på. Brosjyrene er utarbeidet av masterstudenter ved Institutt for produktdesign, NTNU og er gjort tilgjengelig for alle via Sykehusapotekene i Midt-Norge sine internettsider. Det er to brosjyrer: Slik vil jeg ta medisinen min og Supermedisin og de slemme bakteriene.

Legemidler ved epilepsi

Pasientinformasjon om legemidler som brukes til behandling av epilepsi, pasientinformasjonen er utarbeidet ved Epilepsisenteret - SSE, Rikshospitalet, OUS.

Informasjon om barnerevmatologiske sykdommer og behandling

Informasjonsskrivene er utarbeidet av en gruppe spesialister i barnerevmatologi og annet helsepersonell tilhørende Paediatric Rheumatology International Trials Organisation, Paediatric Rheumatology European Association og EU-prosjektet SHARE (PRINTO/PReS/SHARE) og er kvalitetssikret av representanter for flere pasientorganisasjoner. Informasjonen på norsk er oversatt og kvalitetssikret av Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi (NAKBUR) ved spesialister i barnerevmatologi og pediatri. Skrivene finnes også på en rekke andre språk. Informasjon om barnerevmatologiske sykdommer finner du her og legemiddelinformasjonen finner du her.

Pasientinformasjon om legemidler fra Norsk Revmatologisk Forening

Pasientinformasjonsarkene er utarbeidet i et nasjonalt samarbeid mellom Norsk Revmatologisk Forening, Norske Sykehusfarmasøyters Forening, Norsk Revmatikerforbund og Norsk Psoriasisforbund. Informasjonen utvikles og oppdateres av en arbeidsgruppe oppnevnt av Norsk Revmatologisk Forening, bestående av revmatologer, farmasøyter og pasientrepresentanter. Denne informasjonen er beregnet på voksne, men gir nyttig informasjon om legemidlene også med hensyn på bruk hos barn.

Smertebehandling etter ØNH-inngrep hos barn DENNE VIRKAR IKKJE!

Sjukehusapoteket i Haugesund har i samarbeid med øre-nese-hals-avdelingen ved Haugesund Sjukehus laget en informasjonsbrosjyre som kan gis til foreldre som har barn som nettopp har gjennomgått et ØNH-inngrep. Brosjyren inneholder god informasjon om smertebehandling etter et slikt inngrep, og finnes på både norsk (nynorsk), engelsk, polsk og arabisk. Brosjyren er tilgjengelig for alle på Sjukehusapoteka Vest sine sider.

Barn og ungdoms bruk av medisiner - Helsenorge.no

www.helsenorge.no finner du gode råd om riktig bruk av medisiner hos barn, tips til hvordan gi medisiner, informasjon om godkjent bruk og oversikt over gode informasjonskilder.

"Gode råd" - brosjyrer til gravide og småbarnsforeldre:

"Gode-råd"-serien består av 23 brosjyrer beregnet på gravide, og sped- og småbarnsforeldre. Tekstene er utarbeidet av en tverrfaglig gruppe i samråd med eksterne sakkyndige. Det finnes også tilhørende fordypningsstoff beregnet til apotekpersonale og annet helsepersonell. Brosjyrene utarbeides på norsk og kun for nett, men de kan skrives ut som pdf. Brosjyrene og fordypningsstoffet finnes lett tilgjengelig via denne lenken, og som mobiltilpassede sider hos Helsebiblioteket.

Legemidler ved graviditet og amming

Mors legemiddelbruk under graviditet og ved amming kan påvirke barnet. Helsepersonell får ofte spørsmål knyttet til dette. Du finner mer informasjon om dette temaet her.

Informasjon på andre språk

Medicines for Children - engelsk

Denne informasjonen er laget av Medicines for Children og inneholder opplysninger om mange legemidler, hvordan og når de skal gis, hva en kan gjøre om en dose er glemt og de har opplysninger om bivirkninger. Det er viktig å huske på at denne informasjonen er laget utfra britiske forhold, ved spørsmål til innhold i disse brosjyrene - ta kontakt med lege eller apotek. Det finnes instruksjonsfilmer og skriftlig materiale, se mer her.

Great Ormond Street Hospital for Children - Medicines information

Great Ormond Street Hospital for Children er et av Storbritannias største barnesykehus. Det har lagt ut informasjon om medisiner her, blant annet flere medisiner brukt i behandling av kreft hos barn.

Publisert: 30. jan. 2023 — Oppdatert: 15. sep. 2023